Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Polon-Alfa Magyarország Kft., mint Adatkezelő a weboldalára regisztrálók személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján kezeli. A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott valamennyi szolgáltatás, minden egyén számára, megkülönböztetés nélkül biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Adatkezelő elkötelezett a honlap látogatói adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Ezért az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Az esetleges változásokról a honlapon való közzététellel kellő időben értesíti a Felhasználót.

Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatónkhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Polon-Alfa Magyarország Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13.

Telefonszám: +36 1 919 1420

E-mail cím: sales[at]polon-alfa.hu

 

1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

1.1 Bejelentkezés, regisztráció

A Felhasználóknak a „Bejelentkezés” aloldalon a weboldal további tartalmához való hozzáférés érdekében az “Új fiók létrehozása” fül alatt a következő személyes adataikat kell megadniuk: név, keresztnév, cégnév, cím, írányítószám, város, telefon.

Opcionálisan megadható adószám, weboldal.

Az adatkezelés célja a weboldalon az Adatkezelő regisztrált Felhasználói részére az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól szóló további tartalmak szolgáltatása.

1.2 Hírlevél küldés

A weboldalon kizárólag az Adatkezelő hírlevelére történő feliratkozásra van lehetőség. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásait népszerűsítő reklámüzenet küldése, akciókról, promóciókról és termékekről elektronikus hírlevél küldése útján a Felhasználó által megadott e-mail címre.

A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó Felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre az Polon-Alfa Magyarország Kft. részére: név, e-mail cím.

1.3 Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

A Kapcsolat menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van az alábbi személyes adatok megadására: keresztnév, név, cégnév, a társaság profilja, üzenet, cím, település / város, irányítószám, ország, telefonszám, e-mail cím.

 

2. Az adatkezelés időtartama

2.1.Bejelentkezés, regisztráció és kapcsolatfelvétel

Céljából kezelt adatok esetében amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatainak törlését kezdeményezheti e-mailben vagy postai úton.

Adatkezelő: Polon-Alfa Magyarország Kft.

Székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13.

E-mail címe: info[at]polon-alfa.hu

 

2.2. Hírlevél

Esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva, vagy az Adatkezelő által megnevezett e-mail címre levélben, vagy a megadott levelezési címre postai úton jelzi, hogy törlését kéri a hírlevélre feliratkozók listájából.

Adatainak törlését kezdeményezheti e-mailben vagy postai úton.

Adatkezelő: Polon-Alfa Magyarország Kft.

Székhelye: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13.

E-mail címe: info[at]polon-alfa.hu

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatkezelésre a www.polon-alfa.hu internetes oldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

 

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

 

4. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

Tárhely szolgáltatás

AAT HOLDING SPÓLKA AKCYJNA

székhely: Puławska 431., Varsó, P.C. 02-801

 

Rendszergazdai tevékenység

Filipovics László egyéni vállalkozó

székhely: 2111 Szada, Szőlő utca 41/b.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

5. A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az  info@polon-alfa.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@polon-alfa.hu e-mail címen vagy a 1033 Budapest, Szőlőkert utca 13. postai címen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Polon-Alfa Magyarország Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

•          személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

•          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

•          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

•          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

•          a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

•          a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

    Az érintett kérésére a Polon-Alfa Magyarország Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

•          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

•          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

•          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

•          az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Polon-Alfa Magyarország Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

•          ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

•          ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

•          valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

 Jogorvoslati lehetőségek

 

A Hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az adtavédelmi Hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az uniós rendeletet. A Hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Amennyiben az érintett szerint a Társaság vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

 

A Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az általa benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

A közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük Hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

 

Kártérítési jog

Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az a rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Ha valamely Adatkezelő vagy adatfeldolgozó teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a károkozásért viselt felelősségük mértékének.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni.

A NAIH elérhetősége:

Név:                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím:        1530 Budapest, Pf. 5.

Honlap:           http://www.naih.hu

Telefon:          06-1/391-1400

Telefax:          06-1/391-1410

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu

 

6. A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információk – cookie-k

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

Az Adatkezelő webanalitikai szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), akinek Google Analytics szolgáltatása keretében   anonim adatokat gyűjt.  Ezen tevékenység célja, hogy az oldal működéséről, látogatottságáról és az érdeklődők felosztásáról tájékoztasson. További információ a Google adatvédelmi irányelveiről: http://www.google.com/privacy.html.

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen.

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

* az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR)

 

Szerzői jogok 2021 Polon-Alfa Magyarország Kft   Használati feltételek